Všeobecné obchodné podmienky pre používanie služby dvaja.sme.sk (ďalej len VOP)

Web dvaja.sme.sk (ďalej len Služba) je internetový zoznamovací portál, ktorý Členom poskytuje priestor na hľadanie životného partnera, budovanie partnerských, či priateľských vzťahov (ďalej len„služba”).
Služba je prístupná výhradne pre registrovaných Členov žijúcich na území Slovenskej republiky a umožňuje im prístup do profilu iných registrovaných Členov. Prevádzkovateľom Služby je Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 1, IČO: 35 790 253, OR OS Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2471/B.
Pre registrovaných členov sú niektoré sekcie a funkcie Služby bezplatné, zatiaľ čo určité sekcie a funkcie sú prístupné len pre Prémiových členov a sú spoplatnené.
Súčasťou registrácie je súhlas Člena so Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“). Registráciou Člen súhlasí aj s dodržiavaním VOP. Svoj súhlas Člen vyjadruje kliknutím na štvorček na konci registračného formulára. Týmto úkonom Člen prehlasuje, že si VOP prečítal a oboznámil sa s nimi. V prípade, že Člen s VOP nesúhlasí, prevádzkovateľ registráciu nepovolí. Po úspešnej registrácii Člen obdrží spätný email na zadanú emailovú adresu, čím získa oprávnenie na využívanie služby. V prípade, že po odoslaní registrácie neobdrží ani po 48 hodinách odpoveď, registrácia bude neplatná a užívateľ ju môže vykonať opätovne. VOP sú popísané nižšie a upravujú práva a povinnosti užívateľa a prevádzkovateľa Služby, teda Petit Press, a.s..

1./ Definície a výklad pojmov
1.1./ VOP upravujú vzťahy medzi Členom služby dvaja.sme.sk a prevádzkovateľom Petit Press, a.s..
1.2./ Práva duševného vlastníctva: právami duševného vlastníctva sa chápu hocijaké práva k patentom, práva týkajúce sa databáz, autorské práva, práva k priemyselným vzorom (či už registrované alebo nie), ochranným známkam (či už registrované alebo nie), obchodným názvom, iné podobné autorské práva alebo práva k predmetom priemyselného vlastníctva.
1.3./ Člen je akákoľvek osoba, ktorej členstvo bolo schválené pracovníkmi Zákazníckej podpory a je stále platné, vrátane členov, ktorí využívajú bezplatné služby, ako aj členov so Zlatým alebo Platinovým predplatným.
1.4./ Prémiový člen: členovia so Zlatým alebo Platinovým predplatným
1.5./ Publikovať: predstaviť, ukázať, distribuovať, sprostredkovať, sprístupniť (alebo poskytnúť hocijakú informáciu) alebo iný so službou súvisiaci materiál.
1.6./ Profil: je časť stránky, na ktorej sú údaje o Členovi, jeho fotky a informácie týkajúce sa jeho osoby.
1.7./ „Poskytované služby”: prezeranie webovej stránky, zoznamovanie sa s členmi, nadväzovanie kontaktov s inými členmi.
1.8./ Prémiové služby: platené služby pre Prémiových členov
1.9./ Prevádzkovateľ: Vydavateľstvo Petit Press, a.s. (viď. vyššie uvedenú adresu),
1.10./ Webová stránka alebo Služba: webová stránka, ktorá sa nachádza na URL adrese dvaja.sme.sk.

2./ Prihlásenie a registrácia
2.1./ Registráciou Člen okrem ustanovení uvedených vyššie potvrdzuje že:
2.1.1./ dovŕšil vek minimálne 18 rokov.
2.1.2./ nebol trestne stíhaný a berie na vedomie, že pri využívaní Služby sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2.2./ Súhlasí s podmienkami pre schválenie registrácie
2.2.1./ Krstné meno: Na dvaja.sme.sk je registrácia schválená len tým používateľom, ktorí pri registrácii uvedú reálne krstné meno. Prezývky ako kvietocek878, Milanesko a podobne nie sú akceptované.
2.2.2./ E­-mail: Registrácia z e­-mailovej adresy obsahujúcej vulgarizmus nebude schválená.
2.2.3./ Motto a Osobné predstavenie sa: Motto a Osobné predstavenie sa sú časti registrácie, do ktorých používateľ napíše text, ktorým sa prezentuje pred ostatnými používateľmi. V týchto častiach je zakázané uverejňovať vulgarizmy, sexuálne narážky, e­mailové adresy, skype kontakt, telefónne čísla, adresy, url a podobne. Rovnako je zakázané používať nadmieru medzery, bodky, čiarky a iné znaky za účelom splnenia limitu požadovaných znakov. V prípade, že sa v poliach Motto alebo Osobné predstavenie sa vyskytnú akékoľvek z vyššie uvedených informácií, moderátori tieto polia vymažú a ich obsah nahradia automaticky generovaným mottom a predstavením sa. V prípade, že používateľ poruší tieto pravidlá, moderátor ho upozorní na porušenie pravidiel používania dvaja.sme.sk. Po treťom upozornení bude používateľovi konto na dvaja.sme.sk zrušené bez nároku na vrátenie peňazí.
2.2.4./ Fotografie: Na dvaja.sme.sk akceptujeme fotografie vo formáte jpg. Akceptujeme výlučne fotografie, na ktorých je vyobrazený len používateľ. Fotky, na ktorých sú zobrazení viacerí ľudia, moderátori neschvália. Na fotografii musí byť tvár dobre viditeľná. Neakceptujeme fotky z detstva, kresby, obscénne, sexuálne alebo inak urážlivé fotky. Fotky nesmú obsahovať nápisy s osobnými údajmi ako napr. telefónne číslo, e­mailová adresa, URL iných stránok, logá a pod.
2.2.5./ Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neschváliť registráciu.

3./ Základné ustanovenia
3.1./ Člen registráciou súhlasí s pravidlami stanovenými prevádzkovateľom.
3.2./ Prevádzkovateľ nemá voči Členom ani tretím osobám v súvislosti s poskytovanými službami (ktoré môžu byť zmenené), okrem povinností uvedených v týchto pravidlách, žiadne ďalšie povinnosti.
3.3./ Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a úpravu VOP. V prípade takýchto zmien nové ustanovenia budú zverejnené na webovej stránke dvaja.sme.sk a Člen bude o zmene informovaný emailom zaslaným na adresu, ktorú zadá pri registrácii.
3.4./ Ak Člen súhlasí s novým znením VOP a má záujem Službu naďalej používať, je povinný týmito sa riadiť. Ak Člen so zmenou VOP nesúhlasí, má právo kedykoľvek registráciu zrušiť:
3.4.1./ zrušenie členstva, ktoré nie je prémiovým členstvom je popísané v odstavci 8.1.1;
3.4.2./ zrušenie členstva v prípade prémiového členstva je popísané v odstavci 8.2.1.
3.5./ Prevádzkovateľ má právo pri porušení VOP odstrániť Členom publikované informácie, fotky, príspevky a iné dáta.
3.6./ Prevádzkovateľ má právo odmietnuť registráciu, ktorá nespĺňa podmienky VOP a taktiež kedykoľvek členstvo, po porušení VOP, zrušiť.
3.7./ Prevádzkovateľ má právo v súvislosti so zmenenými všeobecne záväznými právnymi predpismi podobu Služby meniť. Zmeny nesmú mať negatívny vplyv na poskytovanú kvalitu a účel Služby.
3.8./ Poskytované služby a Služba slúži Členovi výhradne na súkromné účely a nesmie byť Členom využívaná na žiadne hospodárske či ekonomické účely. Právnické osoby a spoločnosti zapísané v obchodnom registri sa nesmú stať členmi a využívať Službu na žiadne účely. Registrovaní členovia nesmú poskytovať tretej osobe žiadne údaje týkajúce sa Služby. Neoprávnené použitie Služby, vrátane zhromažďovania údajov Členov, ich emailových adries elektronickou alebo inou formou, posielanie spamov, pripájanie liniek k webovej stránke má za následok okamžité zrušenie registrácie bez vrátenia členského poplatku, a právne postihy v zmysle platnej legislatívy.
3.9./ Každý Člen preberá zodpovednosť za svoje príspevky. Uvádzanie nepravdivých, nelegálnych informácií má za následok okamžité zrušenie registrácie Člena. Prevádzkovateľ má obmedzené možnosti kontrolovať kvalitu, kompatibilitu a bezpečnosť Členov a pravdivosť nimi zverejnených príspevkov, preto môžu byť niektoré informácie zverejnené Členmi zavádzajúce a nepresné a Prevádzkovateľ za ich pravdivosť a presnosť neručí.

4./ Platobné podmienky
4.1./ Portál poskytuje Členom bezplatné Poskytované služby a pre Prémiových členov Prémiové služby.
4.2./ Prémiové služby a s nimi spojené platobné podmienky sú dostupné na webovej stránke Služby pod odkazom „Predplatné”. Uvedené poplatky sa môžu meniť. Informácie o zmene platobných podmienok sú dostupné na stránke pod odkazom „Predplatné” a nadobúdajú platnosť dňom zverejnenia. Objednanie Prémiových služieb prebieha podľa pravidiel popísaných v týchto podmienkach.
4.3./ Uvedené ceny sú vrátane DPH , platné od 1. 11. 2013.
4.4./ Člen musí uhradiť celú sumu danej Prémiovej služby uvedenú na webovej stránke.

Cenník predplatného na dvaja.sme.sk
Dĺžka predplatného1 mesiac*3 mesiace6 mesiacov12 mesiacov
Zlaté predplatné4,90 €9,00 €15,00 €24,00 €
Platinové predplatné6,90 €14,70 €23,40 €34,80 €

* Pri platbe mesačného členstva je možné využiť aj platbu prostredníctvom SMS. Platby cez SMS sú v hodnote 5,90 € za mesiac pri Zlatom predplatnom a 8,40 € za mesiac pri Platinovom predplatnom.

5./ Automatické obnovenie, predĺženie členstva v Službe

5.1./ Členovia, ktorí zaplatia poplatok za Prémiovú službu, sú považovaní za Prémiových členov. Platbu za predĺženie prémiového členstva je možne zrealizovať SMS správou (SMS so zvýšenou tarifou) alebo bankovým prevodom, čím sa členstvo v posledný deň daného obdobia automaticky predĺži. (V prípade úhrady cez mobil, poštovou poukážkou alebo individuálnym bankovým prevodom nezaručujeme predĺženie členstva okamžite. Obnovenie predplatného si Člen musí sám iniciovať). Príslušné poplatky budú vyúčtované ako pri prvotnej transakcii. V prípade, že služba bola zakúpená v akcii, predĺženie členstva bude účtované v základnej cene. Základný poplatok je uvedený pod odkazom „Predplatné“. Vyššie uvedený postup automatického obnovovania sa bude uplatňovať až do odvolania. Ukončenie predplatenia Prémiovej služby je možné aspoň jeden deň pred ďalším predĺžením.
5.2./ Ak na účte predplatiteľa SMS službou je nižšia suma ako je cena prémiového členstva, ale je k dispozícii vyššia suma ako 50% ceny Prémiovej služby, prevedie sa len 50% sumy a nedoplatok sa vyúčtuje v ďalšom platobnom období. Týmto spôsobom sa prémiové členstvo zachová a v ďalšom platobnom období sa suma vykompenzuje. V tomto prípade vypovedanie členstva nie je možné.
5.3./ Suma automaticky predĺženého predplatného zostáva nezmenená (nezávisle od toho, či v období po iniciácii automatickej obnovy predplatného došlo k zvýšeniu alebo zníženiu predplatného viď odkaz „Predplatné“), výnimkou je predplatné zakúpené v akcii. V tomto prípade sa účtuje aktuálne platný poplatok.
5.4./ Automatické obnovenie členstva bude pokračovať dovtedy, kým niektorá zo strán nezruší automatické predlžovanie predplatného alebo registráciu. Automatické predĺženie členstva je možné zrušiť na stránke pod odkazom „Predplatné“ samotným Členom, a to tak, že klikne na tlačidlo “Vypnúť” pri texte “Opakovaná platba je aktívna:”.
5.5./ V prípade zvolenia automatického platenia poplatku (ak to zvolený systém platenia umožňuje), zákazník súhlasí s automatickým platením poplatku bez potreby osobitnej autorizácie platby zo strany držiteľa platobnej karty a pod. Spôsob platby s automatickým platením poplatku sa stanovuje na dobu neurčitú, s tým, že zákazník ho môže kedykoľvek zmeniť prípadne zrušiť v rámci funkcionalít svojho zákazníckeho účtu v systéme. Frekvencia automatického platenia poplatkov bude korešpondovať s predplatným obdobím v súlade s aktuálnym cenníkom poskytovateľa. Zákazník zároveň berie na vedomie, že číslo platobnej karty poskytovateľ nebude uchovávať. V prípade zvolenia automatického platenia poplatku tiež zákazník výslovne súhlasí s automatickým obnovovaním poskytovania služieb vždy na predplatené obdobie za poplatok stanovený poskytovateľom v čase obnovenia.

6./ Povinnosti Člena
6.1./ Člen nesmie rozširovať/kopírovať informácie ani údaje tretích osôb.
6.2./ Člen nie je oprávnený obsah stránok kopírovať, meniť, šíriť, pokiaľ medzi Členom a Prevádzkovateľom neexistuje iná dohoda.
6.3./ Člen nesmie odosielať reťazové správy, spamy.
6.4./ Člen nesmie odovzdať svoje oprávnenia na využívanie Služby tretej strane.
6.5./ Člen nesmie propagovať násilie, podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery, náboženstva a propagovať pornografiu.
6.6./ Člen nesmie propagovať informácie, fotky ani žiadne iné dáta, ktoré urážajú politické alebo náboženské zmýšľanie a cítenie iných Členov, ako aj ostatných osôb mimo Službu.
6.7./ Člen nesmie zverejňovať materiály, ktoré obsahujú vírusy, alebo môžu byť predmetom ochrany Autorského zákona, pokiaľ by ich zverejnenie bolo v rozpore s Autorským zákonom.
6.8./ Člen nesmie zachytávať a zhromažďovať emailové adresy a obsah e–mailov iných Členov, pokiaľ s tým nevyslovia súhlas.
6.9./ Člen nesmie používať žiadne zariadenia, software alebo programy, ktoré môžu zasahovať do fungovania Služby.
6.10./ Ak Člen poruší podmienky uvedené vyššie, jeho účet môže byť zablokovaný, podozrivé správy, odkazy môžu byť automaticky zmazané, jeho konto a profil môžu byť zrušené dočasne alebo úplne. Člen môže byť aj právne postihnutý.

7./ Profil
7.1./ Člen si je vedomý toho, že zverejňuje všetky údaje, fotky, dôverné informácie na vlastnú zodpovednosť.
7.2./ Člen prehlasuje, že všetky informácie:
7.2.1./ sú pravdivé, úplné, nie sú zavádzajúce
7.2.2./ že ich bude pravidelne aktualizovať, čím všetky zverejnené osobné údaje ostanú pravdivé, úplné aj vtedy, keď sa jeho status úplne zmení.ň
7.3./ Prevádzkovateľ má právo profil kontrolovať, modifikovať i zmazať, ak je jeho obsah v rozpore s VOP.
7.4./ Člen nesie plnú zodpovednosť za obsah zverejnených a ostatným Členom odoslaných príspevkov.
7.5./ Zámerne zadané nepravdivé údaje môžu byť predmetom právneho postihu a viesť k okamžitému zrušeniu konta. V takomto prípade je Prémiový člen povinný zaplatiť všetky neuhradené poplatky za Poskytnuté služby a nemá právo na vrátenie poplatkov dovtedy uhradených.

8./ Zrušenie registrácie / zrušenie prémiového členstva
8.1./ Zrušenie registrácie
8.1.1./ Zrušenie registrácie neprémiového Člena: Člen, ktorý využíva bezplatné služby portálu môže svoju registráciu kedykoľvek a s okamžitou platnosťou zrušiť v položke Profil kliknutím na linku „Zrušenie registrácie”. Prevádzkovateľ má právo zrušiť členstvo bez uvedenia dôvodu Členovi, ktorý porušuje pravidlá a právne predpisy viď. bod 9.1. Platí to pre Členov bez predplatného, alebo v prípade, kedy vypovedanie prémiového členstva je ukončené súčasne so zrušením registrácie. 8.1.2./ Zrušenie prémiového členstva:
8.1.2.1./ Prémiový člen môže svoje členstvo vypovedať zrušením automatického predĺženia členstva a to najmenej 1 deň pred automatickým predĺžením viď. bod 5.1. Zrušenie členstva je možné vykonať kliknutím na odkaz „Predplatné“. Prevádzkovateľ má právo členstvo zrušiť po porušení VOP, o čom Člena informuje písomne.
8.1.2.2./ Zrušenie prémiového členstva znamená zrušenie predplatného na využívanie Prémiových služieb portálu viď bod 9.2. Zrušenie prémiového členstva je možné až po skončení predplateného obdobia.

8.2./ Mimoriadne ukončenie členstva
Mimoriadne ukončenie členstva platí len pre Prémiových členov.
8.2.1./ Nárok Prémiových členov na mimoriadne ukončenie členstva
8.2.1.1./ Prémiový člen môže svoje členstvo vypovedať vyplnením formulára na stránke zákazníckej podpory, ak:
8.2.1.1.1./ so zmenenými VOP nesúhlasí, v prípade, že Službu v znení zmenených VOP nevyužil.
8.2.1.1.2./ Prevádzkovateľ neprevádzkuje Službu najmenej po dobu 3 dní.
8.2.1.2./ Prémiové členstvo je ukončené s okamžitou platnosťou v prípade mimoriadneho vypovedania členstva. Poplatok za Členom zaplatené obdobie, ktoré z mimoriadnych dôvodov nevyužil, bude v alikvotnej výške vrátený. Prípadné náklady spojené s vrátením poplatku znáša Prevádzkovateľ.
8.2.1.3./ Zrušenie prémiového členstva podľa bodu 8.2.1., iniciované Prémiovým členom obnáša obmedzenie služby viď bod 9.2..

8.2.2./ Mimoriadne zrušenie registrácie a členstva Prevádzkovateľom Prevádzkovateľ môže pristúpiť k mimoriadnemu zrušeniu členstva:
8.2.2.1./ v prípade, že
8.2.2.1.1./ Prémiový člen nezaplatí predplatenú Poskytovanú službu (sankcie v súlade s oddielom 9.2.). Zrušenie členstva nezbavuje Člena povinnosti zaplatiť dlžné poplatky.
8.2.2.2./ v prípade, že:
8.2.2.2.1/ Člen poruší VOP alebo všeobecné právne predpisy v súvislosti so Službou; alebo
8.2.2.2.2./ do 3 dní od výzvy neopraví sporné informácie a nezverejní pravdivé údaje, neodstráni príspevky, ktoré porušujú práva Prevádzkovateľa alebo práva tretích osôb. Vtedy bude Prevádzkovateľ postupovať podľa ustanovení bodu 8.2.2.3.
8.2.2.3./ Ak Člen bude postupovať v zmysle bodov 8.2.2.1. a 8.2.2.2.,Prevádzkovateľ má právo:
8.2.2.3.1./ okamžite zrušiť členstvo, registráciu a zmazať všetky údaje Člena;
8.2.2.3.2./ okamžite bez predbežného upozornenia zablokovať resp. zrušiť prístup na portál, Členom pridané príspevky vymazať/ a
8.2.2.3.3./ požadovať okamžité zaplatenie poplatku

8.3./ Postup v prípade mazania dát
8.3.1./ Podľa bodu 14.9. Člen má kedykoľvek právo požiadať o vymazanie údajov. V prípade, že:
8.3.1.1./ Člen nie je Prémiovým členom, podľa bodu 8.1.1., okamžité zrušenie členstva znamená súčasne odstránenie údajov.
8.3.1.2./ Člen je prémiovým členom, požiada o vymazanie údajov vyplnením a odoslaním formulára, umiestneného na stránke zákazníckej podpory. (Člen tak požiada o vymazanie údajov podľa ustanovení popísaných v odseku 9.1.). Prémiový člen môže kedykoľvek bez obmedzenia a udania dôvodu požiadať o odstránenie dát, nezávisle od predplateného obdobia, ale bez nároku na vrátenie už zaplatených poplatkov.ň
8.3.2./ Podľa bodu 5.1., ak Prémiový člen žiada o vymazanie údajov 1 deň pred automatickým predĺžením členstva, k vymazaniu údajov dôjde len vtedy, ak je poplatok na ďalšie obdobie uhradený. Dáta budú vymazané až dňom ukončenia predplateného obdobia.
8.4.1./ Prémiový člen má právo ukončiť členstvo v Službe s okamžitou platnosťou a bez povinnosti udania dôvodu do 8 pracovných dní od registrácie. Ukončiť členstvo v Službe je možné vyplnením formulára, ktorý je umiestnený na stránke zákazníckej podpory. V prípade ukončenia členstva v Službe s okamžitou platnosťou sa použijú ustanovenia uvedené v odseku 9.1. Zaplatené poplatky budú Členovi vrátené najneskôr do 30 dní od ukončenia členstva v Službe, všetky ďalšie náklady spojené s prevodom poplatku bude znášať Prevádzkovateľ.

8.4./ Ukončenie členstva v Službe s okamžitou platnosťou
8.4.1./ Členovia, ktorí využívajú len bezplatne Poskytované služby portálu nemajú žiadne práva a povinnosti v prípade ukončenia členstva v Službe. Títo členovia v zmysle bodu 8.1.1. môžu členstvo v Službe ukončiť kedykoľvek, aj po uplynutí 8 pracovných dní od registrácie.

9./ Právne následky ukončenia členstva a predplatného
9.1./ Ukončením členstva sa profil okamžite vymaže, a tým sa ukončia všetky členské práva a povinnosti v zmysle týchto VOP.
9.2./ V prípade prémiového členstva v závislosti od spôsobu platby je potrebné okrem ukončenia členstva zrušiť aj službu automatického predĺženia predplatného. Všetky technické podklady pre ukončenie automatického predĺženia nájde Člen pod odkazom „Zrušenie registrácie”. Ak Člen neukončí automatické predĺženie služby, prevádzkovateľ má právo aj v ďalšom platobnom období vyúčtovať poplatok za službu.
9.3./ Zrušením prémiového členstva samotné členstvo, teda registrácia, nezaniká, zrušené bude iba predplatné (s výnimkou prípadov uvedených v odsekoch 8.2.2.3.5, a 8.3.1.2 a 8.4.1, nadobúdajú platnosť ustanovenia bodu 9.1.). Bývalí Prémioví členovia, ktorých prémiové členstvo bolo zrušené, sú aj naďalej považovaní za Členov portálu a vzťahujú sa na nich práva a povinnosti vyplývajúce z týchto VOP.

10./ Autorské práva
10.1./ Autorské práva týkajúce sa Služby, sú výhradným vlastníctvom prevádzkovateľa.
10.2./ Člen akceptovaním pravidiel vyhlasuje, že informácie uvedené v jeho profile zverejnil on sám a je výhradným autorom profilu.
10.3./ Člen súhlasí s tým, že v zmysle týchto VOP nezverejní a nepoužije informácie týkajúce sa Služby, okrem informácií, ktoré sú verejne dostupné.
10.4./ Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje ako priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo žiadnej tretej strane. Urobiť tak môže iba na základe žiadosti orgánov činných v trestnom konaní a iných oprávnených osôb v zmysle platnej legislatívy.
10.5./ Obchodné značky, logá, grafiky, fotky, animácie, videá a texty, ktoré sa objavujú na webovej stránke dvaja.sme.sk, sú vlastníctvom prevádzkovateľa, nesmú sa kopírovať, meniť, šíriť. Okrem prevádzkovateľa s nimi nesmie nikto nakladať za účelom komerčného využitia, pokiaľ neexistuje iná písomná dohoda.
10.6./ Všetky programy a obsahy (ako aj značky a komerčné názvy) sa môžu použiť len na účely uvedené vo VOP.

11./ Záruka
11.1./ Služba je poskytovaná v terajšej podobe a Prevádzkovateľ negarantuje, že bude spĺňať požiadavky a očakávania všetkých Členov. Prevádzkovateľ poskytuje len službu, nezaručuje jej úspešnosť a negarantuje, že členovia Služby si skutočne nájdu životného partnera.
11.2./ Prevádzkovateľ nezodpovedá za informácie, ktoré sú cez Službu dostupné.
11.3./ Prevádzkovateľ neposkytuje záruku za chyby poskytovateľa internetových služieb ako telefónna linka, online platobné systémy, email a iné.

12./ Používanie Služby
12.1./ Člen si je vedomý toho, že zverejnené informácie a profily ostatných Členov sú len informatívne, údaje a charakteristiky nemusia byť presné.
12.2./ Prevádzkovateľ nekontroluje obsah profilov z hľadiska ich správnosti a presnosti, nepreberá za ich správnosť a presnosť žiadnu zodpovednosť.
12.3./ Člen berie na vedomie, že informácie o iných užívateľoch môžu byť nepresné a je len na Členovi, aby si ich vo vlastnom záujme preveril.
12.4./ Ak si prostredníctvom služby Člen dohodne osobné stretnutie s iným Členom, robí tak výlučne na vlastnú zodpovednosť.

13./ Zodpovednosť
13.1./ Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za chyby služby spôsobené Členmi. Podobne nepreberá zodpovednosť za zneužite Členom zverejnených dát iným Členom.
13.2./ Ak dôjde k chybe, za čo, podľa názoru Člena je zodpovedný Prevádzkovateľ, musí Člen poskytnúť presvedčivé odôvodnenie a popis chyby, aby Prevádzkovateľ chybu odstránil. V opačnom prípade Prevádzkovateľ za chybu nenesie zodpovednosť.
13.3./ Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepríjemnosti, ktoré vznikli používaním Služby z dôvodu, že Člen uveril dôveryhodne vyzerajúcim informáciám.
13.4./ Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za zneužitie informácií, ku ktorým sa dostanú iní Členovia a Používatelia, alebo neoprávnené osoby (hackeri), ktoré sprístupnil a zverejnil Člen prostredníctvom portálu.
13.5./ Je povinnosťou Člena znížiť riziká, ktoré môžu postihnúť Člena podľa vyššie uvedených ustanovení.
13.6./ Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za omeškanie služby z dôvodu vyššej moci. 13.8./ Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za nepravdivé informácie a údaje Členov.

14./ Ochrana osobných údajov
14.1./ Člen poskytuje Prevádzkovateľovi Služby Petit Press, a.s. osobné údaje za účelom, aby ich spracovával a nakladal s nimi v súlade s ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ odovzdáva údaje Členov za účelom spracovania firme Webinform Kft. (1025 Budapest Törökvész út 108/B). Pred registráciou by si mal užívateľ prečítať pravidlá o ochrane osobných údajov. Vyplnením registrácie Člen súhlasí aj so spracovaním osobných údajov v zmysle bodu 14.2.
14.2./ Prevádzkovateľ štandardne ukladá IP adresy prístupového počítača, ktoré sú využívané na štatistické účely bez akéhokoľvek vzťahu ku konkrétnej osobe. Pri návšteve niektorých služieb uloží príslušný internetový prehliadač protokolovacie súbory tzv. cookies, s cieľom uľahčiť identifikáciu Člena. Člen môže vo svojom prehliadači nastaviť, aby sa cookies neukladali, alebo dopredu vyžadovať povolenie o ich prijatí.
14.2.1./ Cookies sú informácie, ktoré web dočasne uloží v pamäti („cookies relácie”) alebo uloží na pevný disk („trvalé cookies”). Cookies neslúži na otváranie programov alebo ukladanie vírusov do počítača Člena. Hlavným účelom cookies je vytvoriť pre Člena špeciálnu ponuku na mieru, a to, aby používanie webu bolo čo najkomfortnejšie.
14.2.2./ Cookies používa prevádzkovateľ aj vtedy, keď Člen prichádza na Službu cez externé reklamy.
14.2.3./ Trvalé cookies používa Prevádzkovateľ na ukladanie individuálnych užívateľských nastavení, čo umožňuje personalizáciu a aj vylepšenie funkcionality Služby.
14.2.4./ Služba je prepojená s webovými stránkami Prevádzkovateľa. Za cookies, ktoré aplikujú iné spoločnosti, Prevádzkovateľ nezodpovedá.
14.2.5/ Reklamy Prevádzkovateľa zobrazujú aj odkazy externých servrov ako napríklad Etarget. Externé servre používajú cookies uložené v počítači Člena, cez ktoré navštevuje webové stránky Petit Pres, a.s., vďaka ktorým môže zobrazovať relevantné reklamy Členom. Cez stránku networkadvertising.org môže Člen kedykoľvek odmietnuť/zablokovať ukladanie cookies externých prevádzkovateľov.
14.3./ Vyplnením registračného formulára sa údaje Člena uložia na server Služby. Pred odoslaním registračného formulára má Člen možnosť opraviť prípadné chyby. O úspešnej registrácii je Člen informovaný emailom, v ktorom obdrží kód na aktiváciu účtu, preto je potrebné zadávať platné emailové adresy. Ukladanie údajov prebieha za účelom vytvárania štatistík, ľahšej a rýchlejšej identifikácie, v určitých prípadoch na zasielanie oznamov, dotazníkov a na vylepšenie fungovania služby.
14.4./ Služba sporadicky rozposiela Členom dotazníky, ktoré sú využívané na vylepšenie jej funkčnosti. Ak Člen nechce dostávať tieto oznamy viď. bod 14.9. Ak Člen v registračnom formulári uvedie telefónne číslo, má možnosť odkliknutím políčka na konci formulára dostávať informácie o akciách a ponukách telefonicky. Odkliknutím políčka dáva Člen súhlas na možnosť telefonického rozhovoru. Svoje rozhodnutie môže kedykoľvek odvolať na emailovej adrese dvaja@smeonline.sk, alebo na adrese Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava. Člen súhlasí s podmienkami vedenia evidencie a odkliknutím políčka dáva dobrovoľný súhlas na použitie telefónneho čísla a mena na reklamné účely a to len na telefonický kontakt. Toto povolenie platí až do odvolania. Pri zrušení telefonickej služby budú údaje Člena z evidencie vymazané.
14.5./ Zadávanie údajov do registračného formulára je vždy dobrovoľné. Povinné políčka sú označené hviezdičkou, ich vyplnenie je povinné. Ak ich Člen nevyplní, registrácia nebude úspešná. Registračné údaje zostávajú v systéme dovtedy, kým Člen nepožiada ich vymazanie. Registračné údaje je možné kedykoľvek zmeniť. Nepovinné polia môžu obsahovať údaje, ktoré sú dôverné, o ich vyplnení rozhoduje Člen. V takýchto prípadoch prijatie registračných pravidiel predstavuje súhlas, ktorý je v elektronickej podobe kedykoľvek dostupný. Vyplnením registračného formulára Člen dáva súhlas k spracovaniu osobných údajov, vrátane adresy, veku, rodinného stavu, národnosti, zvykov ako fajčenie a konzumácia alkoholu, náboženská a politická príslušnosť, záujmy, pohlavie a správanie. Ďalej Člen dáva súhlas k uverejneniu profilu na Službe a taktiež súhlasí s odovzdaním kontaktných údajov spoločnostiam, s ktorými Prevádzkovateľ spolupracuje.
14.6./ S ohľadom na databázy Prevádzkovateľa boli vykonané všetky technické opatrenia k bezpečnému ukladaniu údajov Členov. Prístup k informáciám je vyhradený iba vybraným zamestnancom, ako sú: systémový administrátor, pracovníci zákazníckeho centra a členovia manažmentu. K verejne dostupným informáciám majú prístup aj ostatní registrovaní Členovia a iní návštevníci portálu. Osobné údaje Prevádzkovateľ neposkytuje tretím osobám.
14.7./ Registráciou Člen udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov na reklamné a marketingové účely.
14.8./ Dáta sú uložené v elektronickej podobe na servroch typu winchester spoločnosti Datanet budaörsi hightech, ktoré sú 24 hodín chránené. Dáta sú chránené, interný prístup je prakticky nemožný a voči vonkajším útokom sú chránené vysoko bezpečným firewallom. Systém však nie je možné dokonale zabezpečiť proti neoprávnenému prístupu (napr. hackeri), a preto Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie dát v prípade takýchto útokov.
14.9./ Údaje uvedené v bode 14.2. sa automaticky ukladajú, uvádzanie ďalších osobných údajov je dobrovoľné. Člen môže požiadať o zaslanie informácie v prípade použitia osobných údajov. Na požiadanie bude Člen informovaný o účele použitia dát, dobe trvania, názve a adrese spoločnosti, ktorá dáta spracúva. O zaslanie informácie môže Člen požiadať na adrese dvaja@smeonline.sk, alebo pod odkazom „Zákaznícka podpora“. Osobné údaje môže Člen editovať sám po prihlásení sa do profilu. Člen môže kedykoľvek požiadať o vymazanie údajov viď. odsek 8.3., alebo kliknutím na linku deaktivácia služby. Po deaktivácii budú všetky dáta vymazané. Údaje z profilu je možné vymazať aj samostatne.
14.10./ Člen môže povoliť Prevádzkovateľovi detekciu svojej polohy cez IP adresu, čím dáva súhlas na zverejnenie súčasnej pozície s maximálnou presnosťou 200m pre ostatných Členov portálu. V prípade, že Člen nepovolí Prevádzkovateľovi detekciu svojej polohy, jeho aktuálna pozícia bude na základe zadaných údajov (mesto, kraj, okres) zaznamenaná náhodne.

15./ Poskytnutie náhrady, odškodnenie
15.1./ V prípade, že dôjde zo strany Člena k porušeniu užívateľského vzťahu, ako aj k vzniku škody, k nedoplatku (vrátane zvýšených administratívnych poplatkov), k vzniku dlhu pri právnom konaní, Člen je povinný na ich náhradu Prevádzkovateľovi. Člen je povinný takto vzniknuté škody ako aj škody spôsobené Prevádzkovateľovi porušením platnej legislatívy, o ktorých rozhodne súd alebo príslušný orgán štátne správy, nahradiť Prevádzkovateľovi v celom rozsahu.
15.2./ Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na prevádzkovateľa dvaja.sme.sk so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“), ak prevádzkovateľ na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu ARS; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Ďalšie podmienky súvisiace s ARS ustanovuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Európska komisia na účely mimosúdneho riešenia sporov so spotrebiteľmi vyvinula platformu riešenia sporov online (RSO). Aj túto platformu môže spotrebiteľ využiť na riešenie svojich sporov, a to prostredníctvom odkazu ec.europa.eu/consumers/odr.
V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na e-mailovej adrese dvaja@smeonline.sk.

16./ Dodržanie právnych noriem
Člen je pri využívaní služieb portálu povinný dodržiavať právne normy Slovenskej republiky.
Poštová adresa: Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 1
E-­mail: dvaja@smeonline.sk


Už ste čítali?